Irish Wolfhound Club e.V.

Eva Oppenhäuser
Wilhelm-Leithe-Weg 58
44867 Bochum

Telefon: 023 27 83 14 12

Melitta Kuhless
Dahler Strasse 15
51674 Wiehl

Telefon: 0 22 62 75 10 61
Fax: 0 22 62 75 22 35

Melitta Kuhless
Dahler Strasse 15
51674 Wiehl

Telefon: 0 22 62 75 10 61
Fax: 0 22 62 75 22 35

Kurzinfo

Keine Beschreibung vorhanden.

-w-

-w-